วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ในวิชาชีพพยาบาลอย่างไร


ช่วยให้วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มองโลกในแง่ดี อ่อนโยน